Multinacionális cégeket érintő változások 2023. január 1-jétől

Az alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatni a multinacionális cégeket érintő, 2023. január 1-jétől hatályos változások jelentősebb elemeiről.

 1. Transzferár
 1. Értékhatár

A transzferár-dokumentációs kötelezettség értékhatára a korábbi 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik.

 1. Interkvartilis tartomány - medián

Már a 2022-es adóévre alkalmazandó változás, hogy az interkvartilis tartományt a szokásos piaci ármeghatározás során minden esetben alkalmazni kell, ha az ármegállapításra nyilvános vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázis segítségével kerül sor. Amennyiben az adózó és kapcsolt fele közötti ügyletben alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon kívülre esik, akkor főszabály szerint kizárólag csak szokásos piaci ártartomány középértékét (medián) lehet szokásos piaci árként figyelembe venni, a transzferár-kiigazítást erre a pontra kell elvégezni. Ez alól kivétel, ha az adózó igazolja, hogy a tartományon belül egy, a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek, amely esetben a medián helyett erre az értékre kell kiigazítani. Ez eltér a jelenlegi gyakorlattól, eddig elegendő volt a legközelebbi szokásos piaci értékre (alsó vagy felső kvartilis) elvégezni a kiigazítást.

 1. Adatszolgáltatási kötelezettség a TAO bevallásban

A társasági adóbevallás részeként új adatszolgáltatási kötelezettség terheli a kapcsolt vállalkozásokat, melynek során a szokásos piaci ár meghatározásáról adatot kell szolgáltatni a kapcsolt vállalatokkal bonyolított tranzakciókról. Az adatszolgáltatás nem kizárólag a transzferár nyilvántartásra kötelezett adózókat, hanem minden kapcsolt vállalkozással tranzakciót bonyolító adózót érint (kivéve az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak minősülő adózó).

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekről egyébként nem kell transzferár-dokumentációt készíteni: pl. független féltől származó költségek haszon nélküli tovább terhelésére (költségátterhelés), ingyenes pénzeszközátadásra és -átvételre, magánszeméllyel kötött ügyletekre vonatkozóan is kell majd egy egyszerűsített (felek adatai, ügylet megnevezése, ügylet értéke) adatszolgáltatást tenni.

A társasági adóbevallásban a következő információkat szükséges az adózóknak feltüntetni kapcsolt partnerként és ügyletként teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségként:

 • a kapcsolt ügylet megnevezése;
 • az ügyletre leginkább jellemző ágazati besorolás (TEÁOR’08 szerint);
 • a kapcsolt vállalkozás megnevezése, adószáma, illetőségének állama;
 • ügylet nettó ellenértéke;
 • a vizsgált ügyletben alkalmazott ár (végső ár);
 • adóalap korrekció mértéke;
 • alkalmazott transzferár-megállapítási módszer megnevezése;
 • alkalmazott árazás (mutatók, ügyleten elért jövedelmezőség, kamat, jogdíj mértéke);
 • alkalmazott számviteli beszámoló típusa (magyar, IFRS, egyéb);
 • szokásos piaci ár vagy ártartomány.

Az új kötelezettség már a 2022. évről beadandó társasági adóbevallásban felmerül. Ez összhangban áll az eddigi szabályozással, amelynek értelmében a társasági adóbevallás benyújtásáig el kellett készíteni az adott évre vonatkozó transzferár-dokumentációt. Az új rendelkezések alapján ennek meglétét vissza is fogja követni az adóhatóság, ugyanis az adatszolgáltatási kötelezettség a gyakorlatban megköveteli a dokumentáció meglétét.

 1. Egyéb változások

Szigorodnak az ügyletek összevonhatóságának szabályai és feltételei is. Nem lesz összevonható a beszerzés a beszerzett anyagokból gyártott termékek értékesítésével, továbbá a ráfordításokat érintő ügylet az elsősorban bevételeket érintő ügylettel.

További pontosítás, hogy a helyi dokumentumokban most már szükséges bemutatni a konkrét költséghelyeket/főkönyvi számokat, melyeken az adott ügyleteket nyilvántartják.

 1. Bírság

A nyilvántartási kötelezettség megszegésével kapcsolatos mulasztási bírságok a 2023. adóévtől szigorodnak. Hiányzó vagy hiányos transzferár dokumentációk esetében az általános mulasztási bírság nyilvántartásonként az eddigi 2 millió forint helyett 5 millió forintra emelkedik, ismételt jogsértés esetén pedig 4 millió forint helyett 10 millió forintig terjed.

 

 1. Multinacionális cégek társaságiadó-információkat tartalmazó jelentése (CbCR)

A 2021. december 1-jén kihirdetett 2013/34/EU irányelv módosításáról szóló 2021/2101/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében egyes, 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező multinacionális vállalkozásoknak külön jelentésben kell nyilvánosságra hozniuk a társasági adóval kapcsolatos információkat, első alkalommal a 2024. június 22-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre vonatkozóan kell alkalmazni. 

A számviteli törvénybe az EU-s jogharmonizációval összhangban került be a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés tartalmára vonatkozó szabályozás, mely főként a 275 milliárd Ft-nál nagyobb bevétellel rendelkező nagyvállalatokat érinti (bizonyos esetekben a jelentés elkészítésére a magyar leányvállalat is kötelezetté válhat). Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek a – konszolidált – bevétele két egymást követő évben a275 milliárd forintotmeghaladja, kötelesek egy társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteni.

Szintén köteles jelentést készíteni az az éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó, amely valamely EU tagállam jogának a hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalat leányvállalata, és 2 egymást követő üzleti évben az anyavállalata összevont (konszolidált) bevétele meghaladta a 750 millió eurót.

Az uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalat, valamint önálló vállalkozás fióktelepe is köteles a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést közzétenni, ha az éves nettó árbevétele meghaladja a 2,4 milliárd forintot.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés részeként riportálandó adatok köre hasonló az országonkénti jelentés (CbC report) tartalmát képező információkhoz. Az új rendelkezések alapján az említett információkat EU-s tagállami szinten külön-külön, míg az egyéb adójogrendszerekre vonatkozó információkat összesített alapon szükséges jelenteni, amely alól azonban kivételt képeznek az Európai Unió által adózási szempontból nem együttműködőnek tekintett országok és területek. Ezen országok esetében szintén adójogrendszerenként külön-külön szükséges adatot szolgáltatni.

A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentéseket egységes formanyomtatványon az éves beszámolóval egyidejűleg az általános letétbe helyezési és közzétételi szabályokkal összhangban szükséges nyilvánosságra hozni. Az új közzétételi kötelezettséget a 2024. június 22-én vagy azt követően kezdődő üzleti évre vonatkozóan kell először alkalmazni. 

Tájékoztató levelünk, általános jellegéből adódóan, nem minősül döntést megalapozó tanácsadásnak. Erre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztató levélben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdésekkel keresse munkatársainkat, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Budapest, 2023. január 20.

 

Gubicza Krisztina, okleveles adószakértő, ügyvezető igazgató