A CONSULTATIO a lehető legjobb szolgáltatást kívánja nyújtani az Ön számára. Ennek érdekében az Ön weboldalon tett látogatásáról információkat tárolunk ún. cookie-k formájában. Jelen weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. A weboldalon a cookie-k használatára vonatkozó részletes információk az "Adatvédelem" linkre kattintással érhetők el. Ugyanitt visszautasíthatja a cookie-k használatát és a böngésző beállításait ennek megfelelően módosíthatja. Adatvédelem-hez

Az adózás rendjével kapcsolatos változások 2018

Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnénk nyújtani az adózás rendjével kapcsolatos legfontosabb 2018. évi változásokról.

Forrás: CONSULTATIO

A jogalkotó célja egy áttekinthető, érthető szabályozás megalkotása volt, melynek következtében formai szempontból is jelentősen módosultak az adózás rendjének szabályai. Ezeket az alábbiakban röviden ismertetjük.

Az adóeljárási szabályokat ezidáig alapvetően az Adózás rendjéről szóló törvény tartalmazta, 2018. január 1-jétől azonban a vonatkozó előírások több, különböző jogszabályban lesznek megtalálhatóak:

 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben kerültek szabályozásra az adóeljárások általános szabályai (pl. képviselet, adóellenőrzés, jogorvoslatok). A törvény rendelkezéseit a 2018. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 • Az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza az egyes adókötelezettségekre vonatkozó előírásokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat (pl. bejelentés, változás bejelentés, adómegállapítás, adófizetés, adatszolgáltatás, mulasztási bírság) A törvény rendelkezéseit a 2018. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
 • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben foglaltak szerint 2018. január 1-jétől a NAV közigazgatási ügyekben az általános végrehajtó szerv funkcióját látja el. Ez azt jelenti, hogy nem csupán az adók és adók módjára behajtható köztartozások behajtását végzi, hanem egyéb közigazgatási szervek (pl. Magyar Államkincstár, kormányhivatalok) kintlévőségeinek behajtása érdekében is eljár. A törvényt a hatálybalépéskor (2018. január 1.) folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
 • Az egyes adónemeket szabályozó törvényekben: az adózás rendjével kapcsolatos szabályok újra-kodifikálása miatt az egyes adónemekhez kapcsolódó eljárási szabályok az adott adónemet szabályozó törvényekben kaptak helyet (pl. 2018. január 1-jétől az ÁFA törvényben találhatók az alanyi adómentesség választásával, az összesítő nyilatkozatokkal kapcsolatos előírások).
 • Kormányrendeletek: néhány esetben (pl. jogkövetési vizsgálat, elektronikus ügyintézés) a részletszabályok Kormányrendeletekben kerülnek szabályozásra.

A tartalmi változások közül az alábbiakban a legfontosabb módosításokat, új jogintézményeket mutatjuk be röviden.

A tartalmi módosítások célja az adóellenőrzések, adóeljárások gyorsítása és egy szolgáltató jellegű adóhatóság kialakítása volt.

Szankciókkal kapcsolatos változások

 • Adószám felfüggesztése, fokozott adóhatósági felügyelet: 2018. január 1-jétől megszűnik az adószám-felfüggesztés és a fokozott adóhatósági felügyelet jogintézménye. A 2018. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokat az adóhatóság határozat kiadása nélkül, hivatalból megszünteti. A törvényben felsorolt esetekben az adóhatóság 2018. január 1-jét követően az adószám törlését rendeli el.
 • Mentesülés az adóbírság 50%-a alól: az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén az adózó mentesül a kiszabott adóbírság 50%-a alól:

az I. fokú határozatban foglalt adókülönbözet esedékességig történő megfizetése

a fellebbezési jogról való lemondás

 • Adófizetési biztosíték: adófizetési biztosíték letételét írja elő az adóhatóság, ha a társaság döntési pozícióba kerülő tagja, képviselője olyan személy, aki ilyen pozíciót töltött be olyan cégben, mely adótartozással, jogutód nélkül, 5 éven belül szűnt meg. Az előírást újonnan alakuló, és már működő cégekbe történő belépés esetén is alkalmazni kell. Adófizetési biztosíték előírása szempontjából az adótartozás összeghatára nettó módon számított 1.000.000,- Ft, legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 2.000.000,- Ft.
 • Késedelmi pótlék: az 5.000,- Ft-ot el nem érő összegű késedelmi pótlékot nem írja elő az adóhatóság. (Korábban az összeghatár 2.000,- Ft volt.)
 • Automatikus részletfizetés: természetes személy (vállalkozási tevékenységet folytató, ill. ÁFA fizetésére kötelezett természetes személy is ide értendő) által előterjesztett kérelemre, 500.000,- Ft-ot meg nem haladó adótartozás esetén az adóhatóság évente egyszer, legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Eljárási változások

 • Elektronikus kapcsolattartás: amint arról a korábbiakban már tájékoztattuk Önöket, 2018. január 1-jétől a magyarországi székhellyel rendelkező társaságok Cégkapu használatára kötelezettek. Az adóhatósági eljárásokban a Cégkapu használata csak 2019. január 1-jétől lesz kötelező.
 • Adóellenőrzés: 2018. január 1-jétől az adóhatóság az alábbi kettő típusú ellenőrzést folytatja (a korábbi hét ellenőrzési típussal szemben):

Jogkövetési vizsgálatot, mely az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését jelenti;

Adóellenőrzést, mely a „klasszikus” adóellenőrzést jelenti, amikor az adóhatóság az adó alapjának és összegének megállapítását, jogszerűségét vizsgálja. Ez az ellenőrzéstípus ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményez. Az adóellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 365 napot.

 • A bizonyítékok benyújtásának kényszere: az adóellenőrzésekhez kapcsolódó legfontosabb újítás a bizonyítékok benyújtásának kényszere. Az adóeljárás jogorvoslati rendszere röviden összefoglalva:

Az adóhatóság az adóellenőrzés során tett megállapításait jegyzőkönyvben összegzi, melyben foglaltakkal kapcsolatban észrevétel nyújtható be.

Ezt követően az adóhatóság meghozza az I. fokú határozatot, melyben foglaltakkal kapcsolatban fellebbezés nyújtható be.

Ezt követi az adóhatóság jogerős II. fokú határozata, mely ellen kereset benyújtásával kezdeményezhető a bírósági felülvizsgálat.

Mindezidáig a bizonyítékok az eljárás bármely szakaszában előterjeszthetők voltak, 2018. január 1-jétől azonban valamennyi bizonyítékot, új tényt elő kell a terjeszteni már az észrevételben. A vonatkozó törvényi előírás szerint ugyanis nem lehet új tényre, bizonyítékra hivatkozni a fellebbezésben, ha azok már az észrevétel benyújtásakor ismertek voltak.

Erre tekintettel kiemelten fontos szakértői segítség igénybevétele már az adóellenőrzés kezdetétől, annak érdekében, hogy ne veszítse el egyetlen jogorvoslati lehetőségét se az ellenőrzés alá vont adózó.

 • Adózói minősítés közzététele az adóhatóság honlapján: az adóhatóság honlapján közzéteszi a megbízható adózók nevét és adószámát.
 • Önellenőrzés előzetes bejelentése: az önellenőrzési szándék előzetesen bejelenthető az adóhatósághoz, és ebben az esetben a bejelentéstől számított 15 napig a bejelentett időszak és adónem vonatkozásában nem indítható adóellenőrzés. Ugyanazon időszakra és adónemre csak egy bejelentés tehető.
 • Kezdő vállalkozások mentorálása: az adószám megállapításától számított 6 hónapon keresztül az adóhatóság – erre irányuló igény esetén – segítséget nyújt a kezdő vállalkozások számára adókötelezettségeik teljesítéséhez.

Jelen összefoglalónk tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz; nem minősül döntést megalapozó, teljes értékű szakmai tanácsnak.

Erre tekintettel kérjük, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérdéseikkel keressék munkatársainkat.

Budapest, 2018. január 18.

Dr. Boros Anikó Emese adótanácsadó
Gubicza Krisztina okl. adószakértő

To top